+3630 629 82 03 | info@makisz.hu | 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Etikai kódex

A MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐK ÉS ÜZLETI INFORMÁCIÓT SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK (MAKISZ) ETIKAI KÓDEXE

I. A Kódex célja

1. A Kódex célja az etikus követeléskezelői, követelésvásárlói, és információszolgáltatói magatartás meghatározása és az azt végzőkkel annak betartatása.

2. A Kódex célja továbbá az etikus magatartás normáinak megsértése esetén követendő eljárás meghatározása, a MAKISZ Jogi- és Etikai Bizottságának (JEB) felállítása, feladat, hatáskörének és eljárási rendjének megteremtése.

3. A MAKISZ a Kódexet – az Alapszabály kiegészítő részeként – azért alkotta meg, hogy a MAKISZ tagjai üzletvitelükben és szolgáltatásaik nyújtása során, tisztességes módon, a hitelezők, az adósok és a MAKISZ tagjainak jogait és érdekeit szem előtt tartva, felelősségteljes, etikus magatartást tanúsítva járjanak el.

II. A Kódex hatálya

1. A Kódex személyi hatálya a MAKISZ tagjaira terjed ki. A Kódex rendelkezései a MAKISZ tagjai számára kötelező érvényűek, a tevékenységeik és piaci magatartásuk gyakorlása, valamint üzleti kommunikációjuk során.

2. A Kódex alkalmazása szempontjából a tagok vezető állású személyeinek, alkalmazottainak, megbízottaiknak tevékenységét a MAKISZ tagja magatartásának kell tekinteni.

3. A Kódex tárgyi hatálya a MAKISZ tagjainak belföldön és/vagy külföldön végzett cég-, adós- és hitelinformációs szolgáltatással, követelésbehajtással, követeléskezeléssel- és követelésvásárlással összefüggő eljárására, tevékenységére, üzleti magatartására és kommunikációira terjed ki.

III. Alapelvek

1. A MAKISZ tagjai tevékenységüket úgy folytatják, hogy az összhangban legyen a mindenkor hatályos jogszabályok előírásaival, a szakmai etika és tisztesség követelményeivel, valamint jelen Kódex előírásaival.

2. A MAKISZ tagjai törekszenek arra, hogy mindenkor etikus magatartást tanúsítsanak egymással, a hitelezőkkel, az adósokkal és a gazdasági élet más résztvevőivel szemben, valamint tartózkodjanak jogsértés és etikai vétség elkövetésétől.

3. A MAKISZ tagja köteles a jelen Kódex keretei között a hitelezővédelmet, átláthatóbb és tisztább eljárási rendet, gyorsabb és hatékonyabb igazság- és jogszolgáltatást, valamint célhoz kötött adat- és információáramlást elősegíteni, támogatni és ez irányú tevékenységében a MAKISZ mindenkori céljait és törekvéseit szorgalmazni, magát azoknak alávetni.

4. A MAKISZ tagja üzleti tevékenységét a lehető legnagyobb gondossággal folytatja, munkatársait megfelelő szakmai képzésben részesíti, biztosítja, hogy megismerhessék a jelen Kódex rendelkezéseit és, hogy annak megfelelően járjanak el. Követi a MAKISZ határozatait, a JEB állásfoglalásait és döntéseit, valamint a MAKISZ elnökségét tájékoztatja minden olyan tényről, amely a MAKISZ hírnevét, vagy a MAKISZ tagok tevékenységét bármilyen módon hátrányosan befolyásolhatja.

5. A MAKISZ tagja törekszik arra, hogy a MAKISZ tagságát, annak céljait és mindenkori törekvését, a rábízott és a saját önálló kommunikációs csatornáin hangoztassa, a MAKISZ hírnevét öregbítse. A MAKISZ tagja kizárólag a MAKISZ elnöksége által jóváhagyott módon és tartalommal adhat nyilatkozatot a MAKISZ nevében, amely hiányában a MAKISZ tagságának és a jelen pontban foglalt alapelveknek kommunikálására jogosult és egyben köteles.

IV. A Kódexbe ütköző magatartás, az etikai vétség fogalma

1. Az tekinthető etikailag kifogásolható, etikai vétséget megvalósító magatartásnak, amit a JEB, a jelen Kódex rendelkezései alapján annak minősít. Etikailag kifogásolható, etikai vétséget megvalósító magatartások különösen:

a) a hitelezők sérelmére,
b) az adósok sérelmére,
c) a MAKISZ és/vagy a MAKISZ tagok sérelmére elkövetett magatartások.

2. A MAKISZ tagok a velük vagy másik MAKISZ taggal szerződéses viszonyban álló hitelezővel kapcsolatban kötelesek:

a) a hitelezők pénzét a saját pénzeszközeiktől és üzleti számláiktól elkülönítetten kezelni, arról pontos és naprakész kimutatást vezetni és azzal a saját szabályzatuk és a hitelezők rendelkezései szerint elszámolni,
b) a hitelezővel írásban szerződést kötni, vagy írásba foglalt Megrendelés alapján eljárni,
c) a hitelezőt írásban tájékoztatni az üzleti feltételekről és szabályzatokról,
d) a hitelezők részére naprakész és megfelelő tájékoztatást biztosítani az általuk kezelt ügyek állásáról,
e) a hitelezők részére előzetes értesítés alapján és eljárási rend szerint betekintési, ellenőrzési jogot biztosítani,
f) a hitelezők részéről rendelkezésre bocsátott, megismert adatokat, információkat megőrizni (beleértve üzletpolitikát, árképzést, eljárási rendet, szerződéseket, adósok neveit, stb.) és azokat üzleti titok módjára bizalmasan kezelni, azokat a megbízatásának megszűntével, vagy hitelező utasítására visszaszolgáltatni,
g) együttműködni a hitelezővel és hitelező által felhatalmazott személyekkel,
h) tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a hitelező károsodásához, hitelrontáshoz vagy hírnevének csorbításához vezet,
i) hitelező adósával kizárólag a hitelező követelésének érvényesítését követően, vagy hitelező jóváhagyása esetén köthet a Jelen Kódex tárgyi hatálya szerinti tevékenységre megbízási, vagy egyéb együttműködési szerződést.

3. A MAKISZ tagok az adósokkal kapcsolatosan kötelesek:

a) a mindenkori jogszabályok és a jelen Kódex rendelkezéseinek keretei között és szellemében eljárni,
b) tartózkodni a tiltott és sértő kommunikáció minden formájától, az adósok fenyegetésétől, zaklatásától és megtévesztésétől,
c) az adóssal tisztességesen beszélni, részére az alapvető emberi tiszteletet megadni,
d) az adóst szokatlan időpontban (este 9 óra és reggel 8 óra között) akár telefonon, akár személyesen fel nem keresni,
e) tartózkodni attól, hogy az adóst szünet nélkül, zaklatva, vagy bosszantási célzattal keressék,
f) az adósnak bemutatkozni és a megbízó nevét megemlíteni,
g) az adós adatait megfelelő módon, célhoz kötve kezelni és megőrizni, azokat csak az adóssal és/vagy alvállalkozók és hatóságok részére – amennyiben arra jogszabály kötelezettséget tartalmaz – kiadni, vagy megismerhetővé tenni,
h) tilos félrevezető taktikákat alkalmazni, ezen belül különösen hatósághoz, vagy hivatalos szervhez való kapcsolat benyomását kelteni, valótlan dolgot állítani és törvénytelen eljárást kilátásba helyezni, illetve a jóhiszemű adós tudatlanságát kihasználni.

4. A MAKISZ tagok tevékenységük gyakorlása során kötelesek a MAKISZ és a MAKISZ tagok érdekeit szem előtt tartani, különösen:

a) tartózkodni a tisztességtelen piaci verseny minden formájától és az etikátlan eljárástól,
b) üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul azt mással közölni vagy nyilvánosságra hozni
c) olyan munkaerő-politikát alkalmazni, amely – még ha versenytársai alkalmazottainak átvételét, alkalmazását is jelenti – a MAKISZ tag működőképességét nem veszélyezteti, tartózkodni az etikailag kifogásolható, a MAKISZ tag versenytárs alkalmazottait olyan célból
megkeresni, vagy magához csábítani, hogy ezzel üzleti titkot szerezzen meg,
d) tartózkodni az ipari kémkedés és egyéb titoksértést megvalósító magatartásoktól,
e) tartózkodni más MAKISZ tag megbízóinak, ügyfeleinek tisztességtelen módon és/vagy eszközökkel történő megkeresésétől, részükre olyan tisztességtelen felhívás, felszólítás intézésétől, amely a már fennálló szerződéses kapcsolatát felbontására, vagy szerződésszegésre irányul,
f) tartózkodni a MAKISZ, illetve más MAKISZ tag jó hírnevének rontásától,
g) tender vagy pályázat során valós adatok közlésére,
h) tartózkodni megtévesztő cégnév használatától, vagy valótlan bemutatkozástól, adatközléstől.

V. A MAKISZ Jogi- és Etikai Bizottsága (JEB)

1. A MAKISZ Alapszabálya értelmében a jelen Kódex betartása és betartatása, az etikai vonatkozású ügyek és vitás kérdések egyeztetésének és rendezésének fóruma a Jogi- és Etikai Bizottság.

2. A JEB működésének az elsődleges célja, a jelen Kódex szabályainak betartatása, a MAKISZ tagjai iránti piaci és hitelezői bizalom erősítése, az adósokkal szembeni etikus magatartás felügyelete és a MAKISZ célok érvényesülésének elősegítése.

3. A JEB létrehozása, működési alapelveinek és eljárási rendjének megállapítása, valamint a JEB tagjainak megválasztása a MAKISZ legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alapszabály előírásai szerint.

4. A JEB tagjait a MAKISZ legfőbb szerve választja meg 3 évre, a JEB legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll. A JEB elnökét a JEB tagjai választják maguk közül 3 évre. A JEB üléseit a JEB elnöke hívja össze és vezeti.

5. A JEB eljárási rendjének elveit a jelen Kódex rögzíti, melyben nem szabályozott kérdésekben a Polgári perrendtartás szabályai az irányadóak, melyet a jelen Kódex alapelvei szerint kell értelmezni. Az értelmezéssel és eljárási renddel kapcsolatos vita esetén a JEB elnök dönt. A JEB az eljárását alapvetően a Kódex alapelveivel, rendelkezéseivel, a MAKISZ állásfoglalásokkal, korábbi döntésekkel és az Alapszabállyal összhangban folytatja le.

VI. A JEB eljárása és eljárási rendje

1. A JEB eljárását – a JEB szuverén mérlegelése alapján – nem zárja ki az, ha az adott ügyben jogszabály is tartalmaz előírásokat, szankciókat és jogérvényesítési lehetőséget, illetve, ha az adott ügyben bíróság, vagy más hatóság előtt az eljárást megindították, vagy az ügyben határozat született. A JEB döntését szabadon hozza meg, mely során kizárólag a jogerős bírósági ítélettel feltárt tényállás köti, annak értékelése a JEB szuverén joga és kötelessége.

2. A JEB eljárásának megindítására jogosult panaszosok a MAKISZ tagjai, a MAKISZ tag eljárásával érintett adósok, a MAKISZ taggal szerződéses viszonyban álló hitelezők, a MAKISZ elnöksége, valamint a JEB hivatalból. A JEB általános esetben legalább 3 tagú tanácsban jár el, de azokban az esetekben, ahol a MAKISZ taggal szemben a 17. pont d) – e) alatt felsorolt szankciók kerülhetnek kiszabásra a 3 tagú tanács javaslatot tehet arra, hogy amennyiben a JEB létszáma azt lehetővé teszi, úgy – az ügy súlyára való tekintettel – 5 tagú tanács határozzon.

3. A JEB tanács eljárását az adós, a hitelező és a MAKISZ tagjai a vélelmezett etikai vétség tudomásszerzésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 3 hónapon belül jogosult megindítani. A MAKISZ elnökség által és hivatalból 1 éven belül indítható eljárás. Adós kizárólag abban az esetben jogosult etikai eljárás kezdeményezésére, ha a panaszával igazolható módon a bepanaszoltat határidőn belül a békés megegyezés érdekében felkereste (előzetes vitarendezés, békéltetés), mely során rá nézve kedvezőtlen döntés született, vagy a bepanaszolt az eljárás lefolytatását megtagadta.

4. A JEB eljárását írásban kell kezdeményezni, amely beadványban meg kell jelölni:

a) az érintett feleket és képviselőiket, igazolt meghatalmazottaikat és ezek elérhetőségeiket (posta, telefon, fax és e-mail), valamint a panaszos kapcsolattartóját és elérhetőségeit,
b) a vélelmezett etikai vétség alapját,
c) a vélelmezett etikai vétség és azzal összefüggő részletes tényállást, amennyiben rendelkezésre áll úgy az ok-okozati összefüggéseket,
d) a konkrét kérelmet, mely szerint a JEB döntése megállapításra vagy marasztalásra irányuljon,
e) a bizonyítékok teljes körét,
f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a jelen eljárási szabályokat ismeri, és azoknak aláveti magát,
g) adós esetén az előzetes vitarendezés határidőben történő megkísérlését és annak eredményét, vagy a hiányát.

5. A JEB tanács a beadványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, azt hiánypótlásra visszaadja, azt visszautasítja, vagy abban döntést hoz. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás oka a hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése és az elkésettség. A visszautasítás oka a Kódex alanyi és/vagy tárgyi hatályának hiánya. A JEB tanács az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást és a visszautasítást indokolni köteles. A JEB tanács akkor ad helyet a kérelemnek és indít eljárást, ha az általános alaki és tartalmi kellékeknek megfelel, valamint ha a kérelem alkalmas általános következtetések levonására. Ily módon a JEB csak azokban az egyedi ügyekben folytat le eljárást, illetve hoz döntést, illetve
állásfoglalást, amelyekkel kapcsolatban az állásfoglalás általános iránymutatásként is szolgálhat. Ha JEB nem indít eljárást, arról a kérelmezőt tájékoztatva, beleértve arról is, hogy kérelmével mely szervhez, vagy hatósághoz fordulhat.

6. Hiánypótlás esetén a JEB tanács felhívja az eljárás kezdeményezőjét, hogy elutasítás terhe mellett a beadványának hiányosságait 30 napon belül pótolja, amelyre, ha nem kerül sor, úgy a beadványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

7. A JEB tanács a megfelelő beadványt azzal küldi meg az ellenérdekű félnek, azaz a bepanaszoltnak, hogy arra jogvesztés terhével 30 napon belül észrevételt, nyilatkozatot tehet, melyben köteles az általa fontosnak tartott tényállást ismertetni, valamint bizonyítékainak előadása mellett a panaszos bizonyítékairól nyilatkozni. A bepanaszolt is köteles a 4. pontban előírt tartalmú nyilatkozatok előterjesztésére.

8. A felek a beadványaikat, észrevételeiket és nyilatkozataikat egymás részére is kötelesek megküldeni.

9. A JEB tanács, ha úgy ítéli a tényállás további tisztázására hívhatja fel a feleket, mely során új tényre, bizonyítékra hivatkozni nem lehet.

10. A JEB tanács a döntését tárgyalás tartása nélkül, írásban hozza meg. A JEB tanács a döntését a 2. pontban rögzítettek alapján legalább 3 legfeljebb 5 fős tanácsban hozza meg, szavazással, egyszerű többséggel. A tanácson belül az adott ügy előadóját meg kell jelölni, akinek kötelessége az ügyet a tanács többi tagjával ismertetni. A JEB indokolt esetben tárgyalás tartását rendelheti el, mely időpontjáról a feleket azt megelőzően legalább 5 nappal tájékoztatni köteles. A tárgyalástól történő távol maradás a döntésnek nem akadálya. Az etikai eljárás zártkörű, az azon feltárt adatok, tények, információk szigorú titoktartási kötelezettség alá esnek.

11. Tájékoztatásnak és sikeres kézbesítésnek tekintendő a levél, fax, valamint a kapcsolattartó részére megküldött e-mail is.

12. A 3 fős tanácsban nem járhat el a JEB azon tagja, aki személyében összeférhetetlen a felekkel. Az összeférhetetlen tanácstag helyett a JEB másik tagja, annak hiányában a MAKISZ elnökség által kijelölt elnökségi tag jogosult eljárni.

13. A JEB tanács a beadvány befogadása esetén az etikai eljárást a lehető legrövidebb időn belül lefolytatja, melyet törekszik annak előterjesztésétől számított 2 hónapon belül befejezni. Ez az időszak – a különösen bonyolult ügyekben – további 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről a feleket értesíteni kell.

14. A JEB tanács indokolt esetben az ügy elbírálhatósága érdekében az érintetteken kívül másokat is meghallgathat, illetve megkereshet, hivatalból bizonyításra jogosult.

15. A JEB tanács az etikai eljárás lefolytatást követően írásban dönt az ügyben, mely az alábbi lehet:

a) helyt ad a panasznak és megállapítja az etikai vétség elkövetését,
b) helyt ad a panasznak és marasztalja a bepanaszoltat szankció alkalmazásával,
c) elutasítja a panaszt,
d) a felek egyezségkötése esetén az eljárást megszünteti. A felek az etikai eljárás teljes időtartama alatt jogosultak egymással egyezséget kötni, mely tényét kötelesek bejelenteni a JEB tanácsnak.

16. A JEB tanács a döntését köteles megindokolni, azt a feleknek megküldeni.
17. A JEB tanács által alkalmazható szankciók köre:

a) megrovás alkalmazása,
b) kötelezés közzétételre MAKISZ tagok között, vagy MAKISZ tagokon kívül,
c) kötelezés az etikai sérelem elhárítására,
d) tagsággal járó jogosítványok felfüggesztése 1-12 hónap időtartamra,
e) kizárás.

18. A szankciók együttesen is kiszabhatóak. A szankciók kiszabása esetén törekedni kell az etikai vétséggel arányos büntetés kiszabására és a fokozatosságra.

19. A JEB tanács a döntéséről a MAKISZ elnökséget tájékoztatni köteles, egyben azt – a közlés szankció kiszabása kivételével – anonim módon, a honlapon közzéteszi.

20. A JEB döntése főszabály szerint egyfokú. Abban az esetben, ha a döntésben a MAKISZ taggal szemben a 17. pont d) – e) alatt felsorolt szankciók kerültek kiszabásra, úgy az elmarasztalt MAKISZ tagot 15 napon belül a JEB tanács részére előterjesztett, de MAKISZ elnökség részére címzett fellebbezési jog illeti meg. A fellebbezésről a MAKISZ elnökség tárgyalás tartása nélkül 3 hónapon belül írásban dönt.

21. A JEB az általa arra érdemesnek tartott, a jelen Kódex és alapelvek értelmezését segítő döntésekből, szakmai álláspontjáról állásfoglalást készíthet, melyet az annak közzétételét követően indult etikai eljárásokban a felek hivatkozási alapként jogosultak felhasználni.

22. A JEB működésével kapcsolatos személyi és dologi költésegeket és kiadásokat a MAKISZ költségvetésében kell előirányozni.

VII. Záró rendelkezések

1. A Kódex szövege nyilvános, a MAKISZ hivatali helyiségében és annak internetes felületén megismerhető.

2. A Kódex az azt elfogadó közgyűlési ülés napján lép hatályba, s rendelkezéseit ettől kezdve kell alkalmazni.

Érvényes 2013. január 1.-től visszavonásig